Obchodné podmienky

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
(platné od 1.1.2016)

Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.vlastnazavlaha.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.vlastnazavlaha.sk a zároveň predávajúcim je:

Global Care s.r.o

Zapotok 86

900 81 Šenkvice

IČO: 46 946 802
DIČ: 2023673080

Bankove spojenie : 2924887464/ 1100

Kontakt:

globalcaresro@gmail.com
Peter Bilský
0948909202
Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v časti „Objednávanie tovaru“ v týchto Obchodných podmienkach kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci na stránke www.vlastnazavlaha.sk. Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito obchodnými podmienkami
Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke na stránke
www.vlastnazavlaha.sk
Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

II. OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci môže objednať tovar týmito spôsobmi:
1. vyplnením objednávky v elektronickom obchode na stránke www.vlastnazavlaha.sk
2. e-mailom na adrese info@vlastnazavlaha.sk kde kupujúci uvedie presný názov tovaru, počet objednaných kusov, presnú adresu a telefónne číslo
3. písomne na adrese Global Care s.r.o Zapotok 86, 900 81 Šenkvice pričom kupujúci uvedie presný názov tovaru, počet objednaných kusov, presnú adresu a telefónne číslo
Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.
Objednávka
Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému.

Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Kupujúci berie na vedomie, že odoslanie objednávky predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

Odoslanú objednávku záväzne potvrdí predávajúci počas pracovných dní do 48 hodín e-mailom alebo telefonicky. V nej oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru. Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Predávajúci môže kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne telefonicky, e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.

III. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci je povinný:
– dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, termíne a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
– tovar zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
– odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, daňový doklad).
– bezodkladne informovať zákazníka, ak nemôže dodať objednaný tovar (napr: pre prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok)a do 15 dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar. Zákazník má možnosť dohodnúť sa s internetovým obchodom na náhradnom plnení. V takom prípade je predávajúci povinný dodať zákazníkovi tovar v rovnakej cene a kvalite.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.
Predávajúci nezodpovedá za:
– oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, kuriérskou službou alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa.
– za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou službou.
– ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám (takýto tovar nie je možné považovať za oprávnenú reklamáciu).

IV. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je povinný:
– prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
– skontrolovať neporušenosť obalov, v prípade akéhokoľvek problému tento nahlásiť bezodkladne nám ešte za prítomnosti kuriéra alebo na pošte (dodatočné zistenie poškodenia vonkajších obalov nie je možné akceptovať)
– zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote, splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami po potvrdení objednávky predávajúcim.

V. CENA ZA TOVAR


1. Ceny uvedené na internetových stránkach www.vlastnazavlaha.sk sú konečné .
2. Predajca si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.
3. Všetky zľavy sú počítané z ceny uvedenej na internetových stránkach www.vlastnazavlaha.sk
4. K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia.
5. Balné alebo iné poplatky nie sú účtované.
6. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.
7. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

VI. PLATBA ZA TOVAR

Kupujúci môže uhrádzať platbu za tovar následovným spôsobom:
1. na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo na pošte
2. prevodným príkazom alebo vkladom na účet predajcu vedený v Tatrabanke
2924887464/1100

VII. DODACIE PODMIENKY


Kupujúci berie na vedomie, že ponuka tovaru na stránkach www.vlastnazavlaha.sk nepredstavuje aktuálny stav zásob na sklade, ale sortiment, ktorý je kupujúcemu prostredníctvom týchto stránok ponúkaný.
O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky prípadne pred zaslaním tovaru e-mailom alebo telefonicky.

Dodacie lehoty:
– ak je tovar na sklade predávajúceho, je odoslaný v najbližší pracovný deň (do 24 hodín) od prijatia objednávky
– ak je tovar na sklade u distribútora, potom je odoslaný predávajúcim kupujúcemu spravidla v rozpätí 7-21 pracovných dní
– v prípade niektorých tovarov môže byť dodacia doba aj dlhšia, o čom je však kupujúci informovaný predávajúcim do 3 pracovných dní od prijatia objednávky Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku

Forma a doba doručenia:
– expres kuriérom: do 24 hodín od zaslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní kupujúcemu.
– Slovenskou poštou: 1. trieda – spravidla do 24 hodín od zaslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní. (Pri objemných balíkoch alebo nezastihnutom adresátovi si kupujúci vyzdvihuje balík na pošte (potrebný občiansky preukaz)
– Slovenskou poštou: 2. trieda – spravidla do 3 dní od zaslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní. (Pri objemných balíkoch alebo nezastihnutom adresátovi si kupujúci vyzdvihuje balík na pošte (potrebný občiansky preukaz)

Všeobecné dodacie podmienky:
Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho.
Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia.
Zásielka s tovarom obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku (ak je súčasťou výrobku) a záručný list (ak je súčasťou výrobku).
Kupujúci je povinný tovar riadne prezrieť a zároveň sa oboznámiť so všetkými dokladmi týkajúcimi sa tovaru odovzdanými zo strany predávajúceho, najmä dokladmi potrebnými k užívaniu tovaru.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním.

VIII. MIESTO DORUČENIA TOVARU

Predaj a doručenie tovaru prostredníctvom www.vlastnazavlaha.sk je vykonávaný len v rámci Slovenskej republiky. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo územie SR je potrebné kontaktovať predajcu.


IX.
 POPLATKY ZA DODANIE TOVARU 

Kuriér SPS (tovar je doručený do rúk kupujúceho 1 deň po podaní): 

Objednávky do 150€ (do 30kg) – 5€

objednávky nad 30kg 5€/každých 30kg – platba možná iba prevodom, neposielame na dobierku

Objednávky nad 150€ eur (do 30kg) – doručenie kuriérom ZDARMA

X. VRÁTENIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)

V súlade so zákonom má pri zásielkovom predaji kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho). Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky:

1. Kupujúci kontaktuje predávajúceho emailom alebo telefonicky so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí (v prípade platby na účet)
2. Ak predávajúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt alebo ho môže doručiť osobne a to za nasledujúcich podmienok
• tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
• tovar nesmie byť použitý
• tovar a príslušenstvo musia byť nepoškodené
• tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
• kupujúci zašle spolu s tovarom aj doklad o kúpe (faktúra) a číslo svojho účtu, na ktorý má byť prevedená platba.
Predávajúci posiela tovar vo vlastnom záujme doporučene a poistený, prípadne ho vracia osobne, nakoľko predávajúci za jeho prípadnú stratu nepreberá zodpovednosť (doporučene neznamená na dobierku).
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci peniaze za tovar zašle poukážkou alebo prevodom na účet alebo adresu kupujúceho a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci žiaľ nebude môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.
Nevracia sa preukázateľná cena dopravného. Navrátená bude iba čiastka za samotný tovar.

XI. ZÁRUKY, REKLAMÁCIE

Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode www.vlastnazavlaha.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom minimálna dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov.

Ak to druh tovaru vyžaduje, dostane kupujúci pri nákupe tovaru potvrdený záručný list spolu s kontaktnými údajmi na záručný a pozáručný servis v SR. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevazatia tovaru kupujúcim.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak zistí mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nieje možné uznať. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci alebo jej častí spôsobené používaním.

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 20 eur a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku.

Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.
Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je sídlo predávajúceho.