Kravský hnoj peletovaný Marha-Jó 4kg vedro 138ks/pal.

8.87  vrátane DPH

Marha-Jó 3-3-3 peletovaný kravský hnoj s mikroprvkami

Popis výrobku: peletovaný kravský hnoj s priemernou veľkosťou peliet 4-7 mm

Zloženie: Dusík ( N) min. 3,0% Oxid fosforečný ( P2O5) min. 3,0%

      Oxid draselný (K2O) min. 3,0% Vápnik (Ca)    min. 5,0%

      Horčík (Mg)   min. 1,0% Obsah organických látok min. 50,0%

      pH 7,2 ±0,5 Obsah sušiny min. 40,0%

Obsah rizikových látok spĺňa limity platné v Taliansku.

Rozsah a spôsob použitia: Krátkodobo zvyšuje mikrobiologickú, fyzikálnu (štruktúra a vodná retencia) a chemickú (zvýšená vyrovnávacia sila a C.S.C pôd) úrodnosť pôdy s cieľom vyhnúť sa stratám alebo vyplavovaniu dusíka, fosforu a mikroelementov. Predmetný produkt je čistý kravský hnoj bohatý na: výživné látky, humifikujúce aktívne organické zložky, stopové prvky a užitočné mikroorganizmy.

Aplikácia: Hnojivo zapracujeme do pôdy do hĺbky 7-15cm (do koreňovej zóny).

Dávkovanie:

Poľné plodiny 100-150 g/m2    1000 – 1500 kg/ha     

Zelenina 200-250 g/m2 2000 – 2500 kg/ha     

Okrasné škôlky 200-250 g/m2 2000 – 2500 kg/ha

Trvalky, bylinky 200-250 g/m2 2000 – 2500 kg/ha

Trávniky 200-250 g/m2 2000 – 2500 kg/ha

Vinice 0,5 – 1,5 kg/ks

Ovocné sady 0,5 – 3,0 kg/ks

Organické hnojivá nedávať spásať hospodárskym zvieratám a nepoužívať ošetrené plodiny ako rastlinné krmivá aspoň počas 21 dní po aplikácií.

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: Držte mimo dosahu detí. Neskladujte v blízkosti potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Počas použitia/aplikácie nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranu na oči/tvár.

Pracovno-zdravotná čakacia doba: 0 (nula) dní.

Bezpečnostné predpisy: Počas práce s týmto produktom dbajte na platné všeobecné pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vyhýbajte sa kontaktu tohto produktu s očami, s ústami a rán. Počas práce je potrebné umyť si ruky viackrát, po práci dôkladne sa umyť a vymeniť si oblečenie. V prípade infekcie, alergie alebo podozrenia z týchto dôvodov, prácu okamžite prerušte. Ochranné pracovné prostriedky: Ochranná odev, ochranná čiapka, ochranné rukavice, ochranné okuliare, ochranná obuv. Počas prípadnej aplikácie v malých množstvách ochranné rukavice. 

Postup pri prvej pomoci: Po poskytnutí prvej pomoci (viď. všeobecné pravidlá poskytnutia prvej pomoci) treba vyhľadať lekársku pomoc.

Nebezpečenstvo požiaru: mierne horľavé, zaradené do kategória horľavosti „D“

Podmienky skladovania:

Skladujte na suchom, chladnom, krytom mieste. Neskladujte v blízkosti potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Hmotnosť alebo objem obalu: 25 kg PE vreciach.

Doba použiteľnosti: V originálnych, zatvorených obaloch 2 roky.

Dátum výroby, číslo výrobnej šarže: Je uvedené na každom výrobku.

Nie je na sklade

Katalógové číslo: 118  Kategória: , ,

Popis

Marha-Jó 3-3-3 peletovaný kravský hnoj s mikroprvkami

Popis výrobku: peletovaný kravský hnoj s priemernou veľkosťou peliet 4-7 mm

Zloženie: Dusík ( N) min. 3,0% Oxid fosforečný ( P2O5) min. 3,0%

      Oxid draselný (K2O) min. 3,0% Vápnik (Ca)    min. 5,0%

      Horčík (Mg)   min. 1,0% Obsah organických látok min. 50,0%

      pH 7,2 ±0,5 Obsah sušiny min. 40,0%

Obsah rizikových látok spĺňa limity platné v Taliansku.

Rozsah a spôsob použitia: Krátkodobo zvyšuje mikrobiologickú, fyzikálnu (štruktúra a vodná retencia) a chemickú (zvýšená vyrovnávacia sila a C.S.C pôd) úrodnosť pôdy s cieľom vyhnúť sa stratám alebo vyplavovaniu dusíka, fosforu a mikroelementov. Predmetný produkt je čistý kravský hnoj bohatý na: výživné látky, humifikujúce aktívne organické zložky, stopové prvky a užitočné mikroorganizmy.

Aplikácia: Hnojivo zapracujeme do pôdy do hĺbky 7-15cm (do koreňovej zóny).

Dávkovanie:

Poľné plodiny 100-150 g/m2    1000 – 1500 kg/ha     

Zelenina 200-250 g/m2 2000 – 2500 kg/ha     

Okrasné škôlky 200-250 g/m2 2000 – 2500 kg/ha

Trvalky, bylinky 200-250 g/m2 2000 – 2500 kg/ha

Trávniky 200-250 g/m2 2000 – 2500 kg/ha

Vinice 0,5 – 1,5 kg/ks

Ovocné sady 0,5 – 3,0 kg/ks

Organické hnojivá nedávať spásať hospodárskym zvieratám a nepoužívať ošetrené plodiny ako rastlinné krmivá aspoň počas 21 dní po aplikácií.

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: Držte mimo dosahu detí. Neskladujte v blízkosti potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Počas použitia/aplikácie nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranu na oči/tvár.

Pracovno-zdravotná čakacia doba: 0 (nula) dní.

Bezpečnostné predpisy: Počas práce s týmto produktom dbajte na platné všeobecné pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vyhýbajte sa kontaktu tohto produktu s očami, s ústami a rán. Počas práce je potrebné umyť si ruky viackrát, po práci dôkladne sa umyť a vymeniť si oblečenie. V prípade infekcie, alergie alebo podozrenia z týchto dôvodov, prácu okamžite prerušte. Ochranné pracovné prostriedky: Ochranná odev, ochranná čiapka, ochranné rukavice, ochranné okuliare, ochranná obuv. Počas prípadnej aplikácie v malých množstvách ochranné rukavice. 

Postup pri prvej pomoci: Po poskytnutí prvej pomoci (viď. všeobecné pravidlá poskytnutia prvej pomoci) treba vyhľadať lekársku pomoc.

Nebezpečenstvo požiaru: mierne horľavé, zaradené do kategória horľavosti „D“

Podmienky skladovania:

Skladujte na suchom, chladnom, krytom mieste. Neskladujte v blízkosti potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

Hmotnosť alebo objem obalu: 25 kg PE vreciach.

Doba použiteľnosti: V originálnych, zatvorených obaloch 2 roky.

Dátum výroby, číslo výrobnej šarže: Je uvedené na každom výrobku.